Werken en leren in de zorg bbl-opleiding zorg

Privacystatement

Privacyverklaring van Medical

Medical is een zorgspecialist op het gebied van ouderenzorg. Medical levert (zorg)professionals ten behoeve van zorginstellingen. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Niet alleen uw persoonsgegevens, maar ook die van uw cliënten en/of patiënten. Daarbij werken wij ook samen met andere bedrijven of organisaties. Wij vinden het van groot belang dat nauwkeurig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Medical verwerkt en beveiligt deze persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacywetgeving in acht.

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit wat wij precies met uw persoonsgegevens en de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens van cliënten en/of patiënten (“betrokkenen”) doen en waarom. Daarnaast willen we u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medical verwerkt uw persoonsgegevens en die van betrokkenen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • Burgerlijke staat en datum samenwonen of huwelijk;
 • Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Functie;
 • Betaalgegevens;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, schulden, facturen);
 • BTW-nummer;
 • Demografische gegevens van betrokkenen, zoals informatie over levensstijl, (risicovolle) gedragingen en behoeftes;
 • Marketingvoorkeuren;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Daarnaast verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de betrokkenen:

 • Gezondheidsgegevens;
 • Strafrechtelijke gegevens (strafrechtelijk verleden).

Medical zal alleen de noodzakelijke gegevens verwerken. Indien u danwel derden bepaalde gegevens over u en/of betrokkenen niet aan ons verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst, de dienstverlening, uit te voeren. Indien u gegevens van derden (betrokkenen, contactgegevens van personen ingeval van nood) aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Medical en u naar deze Privacy Verklaring verwijst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medical verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend:

 • Afhandeling van uw betaling;
 • Leveren van de door u gevraagde zorg;
 • Versturen van start-, midden- en eindrapportages;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Medical verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Schadebehandeling;
 • Onderzoeken van schades of klachten i.v.m. verzekeringspolissen of de dienstverlening;
 • Advisering op het gebied van zorg;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen en verbeteren van diensten van Medical.

Medical verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van haar bedrijfsvoering voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend:

 • Leveren van de gevraagde zorgdiensten;
 • Opstellen van start-, midden- en eindrapportages;
 • Begeleiding en verzorging van betrokkenen.

Medical baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan een goede en op de situatie afgestemde (zorg)dienstverlening, commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Toestemming: Medical kan in sommige gevallen persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens en die van de betrokkenen zullen blijven omgaan.

Juistheid van gegevens

Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens of die van betrokkenen wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Medical bewaart uw persoonsgegevens en die van betrokkenen niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens bewaren conform de fiscale bewaartermijn van minimaal 7 jaar, tenzij op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medical deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan, maar niet uitputtend:

 • Verzekeraars en tussenpersonen waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en het verlenen van onze diensten;
 • Expertisebureaus, juristen en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages;
 • Opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen;
 • Overheidsinstanties waar nodig voor Medical om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Medical worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies;
 • Juristen of advocaten wegens advisering of in verband met juridische procedures;
 • Rechtsopvolgers, in geval van verkoop van dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) Medical. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform dit statement gebruikt blijven worden.

Direct marketing

Medical zal uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medical gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medical en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyconsultant@careflexzorggroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Medical, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken, U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging persoonsgegevens

Medical neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en die van de betrokkenen serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico voor de rechten en vrijheden van personen afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met onze Privacy Consultant via privacyconsultant@careflexzorggroep.nl.

Contactgegevens:

Medical

Privacy Consultant: Dhr. Wilco Kievit. Hij is te bereiken via privacyconsultant@careflexzorggroep.nl of 06 501 500 11